Κατάλογος Ερωτήσεων

Ερώτηση της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Νίκης Φούντα σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του "Καλλικράτη" για την ένταξη των Κοινοτήτων Γαλατά και Περιθωρίου στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

 

προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

 

 

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του “Καλλικράτη” για ένταξη των Τοπικών Κοινοτήτων Γαλατά και Περιθωρίου στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου»

 

Επανερχόμαστε σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 3056/23.102013 και 4953/17.12.2013 ερωτήσεών μας, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τοπικές Κοινότητες Γαλατά και Περιθωρίου εξαιτίας της ένταξής τους στον Δήμο Ναυπακτίας και όχι στον πλησιέστερό τους Δήμο Μεσολογγίου –όπως θα ήταν λογικό.

 

Στις προαναφερθείσες ερωτήσεις είχαμε επισημάνει τις δυσχέρειες που δημιουργεί στην καθημερινότητα των πολιτών των δύο κοινοτήτων η ένταξη σε έναν Δήμο που η έδρα του βρίσκεται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση και με τον οποίο δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση. Επίσης είχαμε επισημάνει πως πρόκειται για κοινό ομόφωνο αίτημα των πολιτών αυτή η αλλαγή, καθώς έχει ανακύψει πλήθος προβλημάτων: η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι δύσκολη, οι αποστάσεις δημιουργούν αυξημένο κοινωνικό και οικονομικό κόστος, το οδικό δίκτυο απαρχαιωμένο και εν πολλοίς επικίνδυνο. Για τον λόγο αυτό ζητούσαμε να γίνει χρήση των προβλέψεων που ο ίδιος ο νόμος 3852/2010 («Καλλικράτης») δίνει –«για τη βελτίωση τυχόν προβλημάτων ή προχειροτήτων που έχουν δημιουργήσει συνενώσεις στη βάση στρεβλών και ανορθολογικών κριτηρίων».

 

Συγκεκριμένα, ζητούσαμε την απόσχιση των δύο κοινοτήτων από τον Δήμο Ναυπακτίας και την ένταξή τους στον Δήμο Μεσολογγίου, βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 283, όπου προβλέπεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων συμβουλίων δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας και γνώμη του δημοτικού

 

page1image15432

συμβουλίου, μπορεί να συγχωνεύονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή να εντάσσονται σε άλλον όμορο δήμο ύστερα και από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου του δήμου στον οποίον μεταφέρονται.

 

Να σημειωθεί ότι η παράμετρος αυτή καλύπτεται απόλυτα, αφού η απόσχιση και η νέα ένταξη είναι αίτημα και των δύο Τοπικών Συμβουλίων, αλλά ακόμη και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, όπως αποτυπώνεται και σε αντίστοιχες ομόφωνες αποφάσεις. Άλλωστε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας έχει προχωρήσει σε ψήφισμα που συνηγορεί υπέρ του αιτήματος των κατοίκων.

 

Στην απάντησή του με αρ. πρωτ. 2266/15.11.2013, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε προβάλει το επιχείρημα ότι δεν είναι ώριμες οι συνθήκες για ευρείες μεταβολές στο χωροταξικό πεδίο του Καλλικράτη δεδομένου ότι επέκειντο αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλώνοντας παράλληλα την πρόθεση να διαβουλευθεί − χωρίς συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα βέβαια − με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για την ένταξη ή μη των Κοινοτήτων Γαλατά και Περιθωρίου στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

 

Δεδομένου ότι ο χρόνος των αυτοδιοικητικών εκλογών πλέον παρήλθε και δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί «μικροπολιτικές σκοπιμότητες»,

 

δεδομένου αντίθετα ότι τα λάθη και οι αστοχίες του Καλλικράτη πρέπει να διορθωθούν άμεσα ώστε να προσαρμοστούν ομαλά οι κοινότητες στα νέα δεδομένα,

 

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

-Προτίθεται να εξετάσει το αίτημα των Τοπικών Κοινοτήτων Γαλατά και Περιθωρίου για την ένταξή τους στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου σύμφωνα με τα

 

οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010;

 

-Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει άμεσα για ενημέρωση και συνεργασία με την ΚΕΔΕ και διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο όπως είχε δεσμευτεί στη σχετική

 

απάντησή του;

 

Η ερωτώσα βουλευτής Νίκη Φούντα--