Τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΜΑΡ, σχετικά με την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.

Τροπολογία 

 

στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

 

Αιτιολογική έκθεση

 

Στις 16 Μαρτίου του 2010 ψηφίστηκε, με ευρύτατη πλειοψηφία, ο νόμος 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις». Σκοπός του νόμου μεταξύ άλλων ήταν η τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ώστε να προβλεφθεί ρύθμιση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από τα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα ή φοιτούν σε ελληνικό σχολείο.

 

 

Μετά από προσφυγή  Έλληνα πολίτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση του ανωτέρω νόμου ως αντισυνταγματικού, το Δ’  Τμήμα του ΣτΕ  με την υπ’ αριθμ. 350/2011 απόφαση, έκανε δεκτή την προσφυγή και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου. 

 

Η πλειοψηφία της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την υπ’αριθ. 460/2013 Απόφαση, έκρινε ότι προσκρούουν στο Σύνταγμα ορισμένες ρυθμίσεις του Ν. 3838/2010, κυρίως ως προς τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις απόδοσης ιθαγένειας με τη γέννηση ή τη φοίτηση. Τουναντίον δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της πολιτείας για την απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας βάσει του δικαίου του εδάφους. Σύμφωνα με την Απόφαση 460/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας, « […] Συνεπεία των ανωτέρω παραδοχών, πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο νομοθέτης, κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας από αλλοδαπούς, δύναται μεν, κατ’ απόκλιση από την βασική αρχή του δικαίου της καταγωγής (ius sanguinis) ως αυτόματου τρόπου κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, να προβλέψει τρόπους κτήσεως της ιθαγενείας βάσει της αρχής του δικαίου του εδάφους (jus soli) και περαιτέρω, να θεσπίζει για τις περιπτώσεις αυτές και τυπικά κριτήρια, όπως είναι η νόμιμη παραμονή στην χώρα και η διάρκεια αυτής, αλλά θα πρέπει να τα συνδυάζει και με ουσιαστικά κριτήρια, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται ο γνήσιος δεσμός του αλλοδαπού προς την ελληνική κοινωνία, δηλαδή η ενσωμάτωσή του σε αυτήν υπό την ανωτέρω εκτεθείσα έννοια.»

 

Η προτεινόμενη τροπολογία, αποβλέπει στο να προσαρμόσει τα άρθρα 1Α του υφιστάμενου νόμου 3838/10, στις παραδοχές και κρίση της υπ αριθ. 240 απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ. Κατόπιν τούτου, με το άρθρο 1 προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3838/2010, κατά τρόπο σύμφωνο με την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυξάνοντας τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα. 

 

Ειδικότερα προτείνεται η τροποποίηση της παρ.1 του υφιστάμενου άρθρου 1Α, καθώς το κριτήριο της διαμονής των γονέων επί πενταετία, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, δεν τεκμηριώνει την ουσιαστική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, αφού δεν συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία που θα προσέδιδαν στην διαμονή ουσιαστικά χαρακτηριστικά εντάξεως. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η επέκταση του χρόνου διαμονής στα επτά χρόνια ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα του ΣτΕ περί ουσιαστικής ένταξης. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σύμφωνα με δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ιαν.2010), η προϋπόθεση των πέντε χρόνων νόμιμης διαμονής των γονέων αποτελεί μέσο όρο για την Ευρώπη. 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1Α, σύμφωνα με την Απόφαση 460/2013, «ο νομοθέτης χρησιμοποιεί επίσης κριτήριο μη δυνάμενο να τεκμηριώσει την απαιτούμενη ουσιαστική ένταξη στην ελληνική κοινωνία του ανηλίκου τέκνου αλλοδαπών γονέων, αφού, μόνη η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο, και μάλιστα μόνον επί μία εξαετία, δεν εγγυάται την επιζητούμενη ένταξη, δεδομένου ότι ο νόμος δεν αξιώνει και μία ουσιαστική σχέση των γονέων με τη χώρα, οι οποίοι γονείς είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την απόκτηση ή μη της ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο τους. Εξ άλλου, η χρονική διάρκεια της εκπαιδεύσεως υπολείπεται και της εννεαετούς φοιτήσεως που απαιτεί υποχρεωτικώς το Σύνταγμα (άρθρο 16 παρ.3) για τα παιδιά των Ελλήνων, […]Εξομάλυνση των διαφορών αυτών και άρα εγγυημένο βαθμό εντάξεως θα πιστοποιούσε, κατ΄ αρχήν, η επιτυχής φοίτηση των αλλοδαπών σε όλο το φάσμα της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως με λήψη του αντιστοίχου τίτλου  σπουδών.» Ανταποκρινόμενοι λοιπόν στη ανωτέρω απόφαση, προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ώστε να δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας είτε με εννέα έτη συνολικής φοίτησης είτε με έξι έτη σε συνδυασμό με λήψη του τίτλου σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. 

 

Τέλος, στην παράγραφο 6 του υφιστάμενου άρθρου 1Α ΚΕΙ, το ΣτΕ έκρινε ότι «ο νομοθέτης δεν απαιτεί την συνεχή παραμονή του αλλοδαπού υπηκόου στη  χώρα από το χρονικό σημείο της αποφοιτήσεώς του μέχρι το χρονικό σημείο υποβολής της  δηλώσεως περί αποκτήσεως της ιθαγενείας (μεταξύ 18ου και 21ου έτους), με συνέπεια να είναι  δυνατή η υπαγωγή στην περίπτωση αυτή και αλλοδαπών ενηλίκων, που έχουν, εν τω μεταξύ,  μετά το πέρας της φοιτήσεώς τους, απομακρυνθεί από τη χώρα, και μάλιστα χωρίς να  υποχρεώνονται από το νόμο σε δήλωση αποβολής της μέχρι τότε ιθαγενείας τους». Προς την κατεύθυνση αυτή, τροποποιείται η παρ. 6 ώστε να απαιτείται η νόμιμη και συνεχής διαμονή των αλλοδαπών υπηκόων μετά το πέρας της φοίτησης.

 

Με το άρθρο 2 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις παραβίασης της χρηστής διοίκησης αλλά και δυσεπίλυτα κοινωνικά προβλήματα. Η μετάβαση στο νέο νομικό πλαίσιο κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την τύχη όσων διαδικασιών εφαρμογής του προηγούμενου νομικού πλαισίου είχαν ήδη ξεκινήσει. Το ζήτημα δεν αφορά τις αιτήσεις κτήσης ιθαγένειας που ολοκληρώθηκαν με εγγραφή στο δημοτολόγιο, καθώς υπέρ αυτών των εγγραφών συντρέχουν το τεκμήριο της νομιμότητας λόγω παρέλευσης των προθεσμιών δικαστικής ακύρωσης, το τεκμήριο ιθαγένειας κατ΄ άρθρο 27 παρ. 2 ΚΕΙ αλλά και η συνταγματική απαγόρευση αφαίρεσης ιθαγένειας. 

 

Για τις λοιπές περιπτώσεις ορίζεται ως σημείο τομής της διαδικασίας βάσει του οποίου οι εκκρεμείς αιτήσεις θα καταπέσουν στο νέο καθεστώς, η πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 1Α. Οι προ αυτού του σημείου καταλαμβανόμενες αιτήσεις θα παραμείνουν ανενεργές μέχρις ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις εξέτασής τους υπό το νέο καθεστώς. Οι προθεσμίες εξέτασης θα αρχίσουν να υπολογίζονται εκ νέου μετά την πλήρωση των νέων προϋποθέσεων, ενώ για τις λοιπές αναγκαίες διαδικαστικές ρυθμίσεις προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη. Αντίθετα, τυχόν υπολειπόμενες ενέργειες μετά από αυτό το σημείο, δηλαδή, δημοσίευση στο ΦΕΚ, ορκωμοσία και εγγραφή στο μητρώο αρρένων και το δημοτολόγιο, δεν αποτελούν πλέον ουσιαστική εφαρμογή του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου παρά μόνον απλή και υποχρεωτική εκτέλεση ήδη τετελεσμένων πράξεων απόδοσης ιθαγένειας. Η μνεία της εκτέλεσης αυτής στις μεταβατικές διατάξεις κρίνεται χρήσιμη προκειμένου να διαλυθεί κάθε ενδεχόμενο αμηχανίας των αρμόδιων υπηρεσιών ως προς την τύχη όσων σχετικών ενεργειών είχαν ανασταλεί από το Νοέμβριο 2012. Τέλος, για λόγους χρηστής διοίκησης, στην ίδια μεταβατική ρύθμιση πρέπει να υπαχθούν και όσες πράξεις Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είχαν μεν εκδοθεί, δημοσιευθεί και εκτελεστεί υπό το προϊσχύον καθεστώς, πλην όμως εκκρεμεί αίτηση διόρθωσής τους ως προς εγγραφές ονοματεπωνύμων ή άλλων στοιχείων αστικής κατάστασης στις οποίες έχει διαπιστωθεί σφάλμα της ίδιας της διοίκησης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, κι επειδή το να αρνείσαι να παρέχεις την ιδιότητα του πολίτη σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, σε ανθρώπους που έχουν επιδιώξει και έχουν επιτύχει την κοινωνική ενσωμάτωση, λαμβάνει πλέον τον χαρακτήρα συλλογικής απόρριψης και καθήλωσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού σε υποτελή θέση, προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις προσθήκες στο νομοσχέδιο «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο».:

 

 

Άρθρο ….

 

Άρθρο 1:  Τροποποίηση του άρθρου 1Α του Ν. 3838/2010

 

 «Ια. Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα

 

 Αρθρο 1Α

 

 1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από  γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δυο στη Χώρα επί επτά τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννηση του την Ελληνική Ιθαγένεια,  εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του  τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του.  Αν το τέκνο γεννήθηκε  πριν τη συμπλήρωση της επταετούς νόμιμης διαμονής και από τους δύο γονείς  στη Χώρα, η κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με την παρέλευση  της οκταετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής και του δεύτερου γονέα, το δε τέκνο  αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια από την υποβολή τους.

 

 2. Τέκνο αλλοδαπών που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα αποκτά ελληνική ιθαγένεια λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα με κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του  δήμου μόνιμης κατοικίας του που υποβάλλουν οι γονείς του, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα είτε έξι τουλάχιστον τάξεων και έχει τίτλο αποφοίτησης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. Η  ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή της σχετικής δήλωσης και αίτησης.

 

 3. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση των γονέων  τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος  άρθρου, μόνον εφόσον και οι δύο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα  δυνάμει σχετικού νόμιμου τίτλου σε ισχύ και ο ένας τουλάχιστον εξ αυτών διαθέτει:

α) άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α’) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’), όπως ισχύει, 

β) άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91Α’) και της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του Ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’) όπως ισχύει,

γ) έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της ΕΕ με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α’),

δ) τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999 (ΦΕΚ 63Α’) , 96/2008 (ΦΕΚ 152Α’) και 114/2010 (ΦΕΚ 195 Α’) όπως ισχύουν, 

ε) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς

 

 4. Τη δήλωση και αίτηση των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου  μπορεί να υποβάλει στην περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου  δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει  υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), ο τυχόν εναπομείνας γονέας ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα του  ανηλίκου ή ασκεί αυτήν εν τοις πράγμασι κατ` αποκλειστικότητα, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας τη δήλωση και αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 

906/2008 (ΦΕΚ 152 Α).

 

 5. Πριν τη διενέργεια της εγγραφής στο δημοτολόγιο ο δήμος αποστέλλει αμέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν για διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήμος, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή του φακέλου, με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δημοτολόγιο του. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης.

 

 6. Εφόσον η δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν υποβλήθηκε από κοινού από τους γονείς μέχρι την ενηλικίωση του, το τέκνο που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα με σχετικό τίτλο σε ισχύ αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια με δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, που το ίδιο δικαιούται να υποβάλει στον δήμο όπου κατοικεί νόμιμα και μόνιμα δυνάμει σχετικού νόμιμου τίτλου σε ισχύ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ετών από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυμα, κατά την περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας, κατά το άρθρο 5Β. Η διερεύνηση της συνδρομής των αρνητικών προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 διαδικασίας και 

εντός προθεσμίας έξι μηνών. Η σχετική διαδικασία και προθεσμίες αναστέλλονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας εκδίδεται εντός έτους από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται στην περίπτωση αυτή από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης.

 

 7. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος νόμου τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματος του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά. Την κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ κατά την υποβολή της δήλωσης και αίτησης εγγραφής εκ μέρους των γονέων ή του ίδιου του τέκνου, μετά την ενηλικίωση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ελέγχει η αρμόδια αρχή.

 

 8. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δημοτολόγιο καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ, που εισπράττεται από τον οικείο δήμο και διατίθεται αποκλειστικά για τηνλειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών.»

 

Άρθρο ….

Άρθρο 2. Μεταβατικές διατάξεις

Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκδοθείσες πράξεις των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με τις οποίες έγιναν δεκτές αιτήσεις απόκτησης ιθαγένειας δυνάμει των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως αυτό είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.3838/2010 και ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελούνται κατά το διατακτικό τους ως προς την ορκωμοσία και την εγγραφή στα μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια. Υπό το ως άνω νομικό καθεστώς εξετάζονται οι αιτήσεις διόρθωσης, για οποιονδήποτε λόγο, των ήδη εκδοθεισών πράξεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

2. Κατατεθείσες αιτήσεις απόκτησης ιθαγένειας δυνάμει των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως αυτό είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.3838/2010 και ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον  μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν είχαν γίνει δεκτές με πράξεις των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, παραμένουν σε εκκρεμότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου να εξετασθούν υπό τους όρους του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Οι αιτήσεις αυτές προωθούνται προς εξέταση μόνον αφού πληρωθούν οι κατά περίπτωση χρονικές προϋποθέσεις κτήσης ιθαγένειας δυνάμει του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ενώ από το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών αρχίζουν εκ νέου να υπολογίζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες προθεσμίες. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο διατήρησης και επανενεργοποίησης των αιτήσεων της παρούσης παραγράφου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η εκκρεμότητα αίτησης βάσει του προϊσχύοντος άρθρου 1Α ΚΕΙ ορίζεται ως αυτοτελής λόγος νόμιμης διαμονής, μέχρις ότου η αίτηση αυτή επανεξεταστεί υπό το νέο καθεστώς. 

 

Οι προτείνοντες βουλευτές