Τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΜΑΡ για την αποκατάσταση των ζημιών στο κέντρο της Αθήνας. 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας».

 

Τροποποίηση στο κείμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 59/Α/15-3-2012) «Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο των Αθηνών».

 

Αιτιολογική Έκθεση

Η αρχική διάταξη της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 59/Α/15-3-2012 στο άρθρο 1 ορίζει δικαιούχους της σχετικής αποζημίωσης τον μισθωτή ή τον ιδιοκτήτη των εν λόγω ακινήτων, διαζευκτικά, μη οριστικοποιώντας τον δικαιούχο. Δεδομένου, όμως, ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες και οι δύο (ιδιοκτήτης και μισθωτής) εν δυνάμει δικαιούχοι επιμένουν να τους δοθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση διευκρινίζεται ο τρόπος εντοπισμού του δικαιούχου στον οποίο θα καταβληθεί η αποζημίωση. 

Επιπλέον, η ανάγκη της εν λόγω ρύθμισης προέκυψε από την μη αναλυτική καταγραφή των ζημιών σε αρκετά κτίρια που παρουσίαζαν εικόνα ολικής καταστροφής από τα επεισόδια της 12-2-2012, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός της δικαιολογούμενης αποζημίωσης με τον τρόπο που περιγράφεται στην Π.Ν.Π. ΦΕΚ 59/Α/15-3-2012. Η τιμή μονάδας ανά τετραγωνικό μέτρο τίθεται ύστερα από συνεκτίμηση των μελετών που υπεβλήθησαν από τους δικαιούχους, καθώς και από τις υφισταμένες εκθέσεις αυτοψιών των μηχανικών του Δήμου Αθηναίων, λαμβάνοντας υπόψιν την αντικειμενική αξία του ακινήτου και του τρόπου κατασκευής του στην πρότερη κατάσταση.

Τέλος, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την απομείωση της ανωτέρω αποζημίωσης από τυχόν δικαιούμενες ασφαλιστικές αποζημιώσεις. 

 

Μετά τα παραπάνω, προστίθεται άρθρο ως εξής: 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ

Προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

 

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο των Αθηνών», ΦΕΚ 59/Α/15-3-2012, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του Νόμου υπ’ αριθ.4082 ΦΕΚ 187/Α/3-10-2012, τροποποιείται ως εξής: 

 

1.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από την παρούσα Π.Ν.Π. παράλληλα και από τον ιδιοκτήτη και από τον μισθωτή του ακινήτου, η οικονομική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την πληρωμή της εν λόγω αποζημίωσης ζητά από τους αιτούντες υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από σχετικά παραστατικά – δικαιολογητικά σχετικά με το εάν έχει διενεργηθεί από αυτούς αποκατάσταση των ζημιών. Η αποζημίωση δίνεται σ’ αυτόν που θα προσκομίσει τα ανωτέρω. Στην περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί αποκατάσταση των ζημιών ή αυτό δεν προκύπτει με ασφάλεια για τον έναν από τους αιτούντες, η αποζημίωση δίνεται μόνον εφόσον προσκομισθεί κοινή υπεύθυνη δήλωση όλων των αιτούντων – δικαιούχων από την οποία να προκύπτει η συμφωνία τους για την καταβολή της σε έναν από αυτούς». 

 

2.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τα ακίνητα που έχουν συνολική ζημιά άνω των 15.000 ευρώ, στην περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν εικόνα ολικής καταστροφής (ακόμα και αν δεν έχει υποστεί βλάβη ο φέρων οργανισμός) και δεν έχει γίνει αναλυτική καταγραφή των ζημιών, όπως αυτή προβλέπεται από το υπόδειγμα Β’, η σχετική αποζημίωση υπολογίζεται με βάση ενιαία τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) επιφάνειας. Η τιμή μονάδας ανά τ.μ. καθορίζεται ως κάτωθι:

·Υπόγεια: 250 ευρώ/ τ.μ.

·Ισόγεια – πατάρια – όροφοι: 970 ευρώ/ τ.μ.

·Κοινόχρηστοι χώροι: 380 ευρώ/ τ.μ.

Οι τιμές αυτές προκύπτουν βάσει διάθεσης και κατανομής των προβλεπόμενων κονδυλίων από την Περιφέρεια για τους χώρους αυτούς ανα τ.μ. κατασκευής, και σύμφωνα, επιπλέον, με εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων».

 

3.Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«Τυχόν ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβάλλονται λόγω της ασφάλισης του ακινήτου για κινδύνους αντίστοιχους με τις ζημίες, όπως ορίζονται στην παρούσα Π.Ν.Π., απομειώνουν ισόποσα το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης. Η απομείωση γίνεται από την οικονομική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των αποζημιώσεων μετά από την προσκόμιση σ’ αυτήν σχετικής βεβαίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας ή υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου για την μη ασφάλιση του ακινήτου για την αιτία αυτή. Η αποζημίωση του άρθρου 2 και 3 της παρούσας Π.Ν.Π. αφορά μόνο ζημίες που υπέστη το ακίνητο (κτίριο)». 

 

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Κουβέλης Φώτης 

 

Αναγνωστάκης Δημήτρης 

 

Γιαννακάκη Μαρία 

 

Κυρίτσης Γιώργος

 

Λυκούδης Σπύρος 

 

Μάρκου Κατερίνα 

 

Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Ασημίνα

 

Οικονόμου Βασίλης 

 

Πανούσης Γιάννης

 

Ρεπούση Μαρία 

 

Τσούκαλης Νίκος 

 

Φούντα Νίκη 

 

Ψαριανός Γρηγόρης 

 

Ψύρρας Θωμάς