ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ (τέκνα)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Στο Σχέδιο Νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 16

Αιτιολογική Έκθεση

Οι ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου αποσκοπούν, μεταξύ των άλλων, σε τροποποίηση των κλιμακίων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ μισθωτών – συνταξιούχων, μη μισθωτών κσι λοιπών εισοδημάτων ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των ανωτέρω κατηγοριών. 

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ (Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Στο Σχέδιο Νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Άρθρο 40, Παράγραφοι 3 και 4

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 40 "Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο" προσδιορίζονται οι φορολογικοί συντελεστές για τα εισοδήματα από τα δικαιώματα (royalties) και τα ακίνητα. 

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ (διαθεσιμότητα)

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,  ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012,  ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Άρθρο 90, παρ. 3-6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με το άρθρο 90 του παρόντος νόμου στις παραγράφους 3,4,5,6 μειώνεται ο χρόνος διαθεσιμότητας από 12 μήνες σε 8 μήνες. Υπενθυμίζεται ότι οι 2.000 μετακινήσεις μέσω διαθεσιμότητας που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2012 ολοκληρώθηκαν μόλις πρόσφατα, δηλαδή 9 μήνες μετά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, για μεγαλύτερο αριθμό, σε  τόσο σύντομη προθεσμία να συντελεστεί μετακίνηση υπαλλήλου σε άλλη θέση. 

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ (Φορολογικός Συντελεστής)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Στο Σχέδιο Νόμου «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Άρθρο 29, Παράγραφος 1

Αιτιολογική Έκθεση

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 29 "Φορολογικός Συντελεστής" προσδιορίζεται η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από ατομική εμπορική επιχείρηση, ελευθέριο επάγγελμα, ατομική γεωργική επιχείρηση και λοιπών εισοδημάτων. 

1.Ειδικότερα για τη περίπτωση της φορολογίας των ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέριων επαγγελμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, "τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται  σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Περισσότερα...

Τροπολογίες της βουλευτού Α' Πειραιά Μαρίας Ρεπούση ( ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΕΟΠΠΕΠ, μεταγραφές φοιτητών, μόρια αθλητών κλπ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Σε ότι αφορά στο 

1.Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνιστά το νέο θεσμό που πρόκυψε από τη συνένωση του Ινστιτούτου Νεολαίας και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Είναι ο πάροχος του υπουργείου παιδείας για τις δράσεις και τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και στήριξης της νεολαίας. Το Ίδρυμα αποτελεί ΝΠΙΔ, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια και έχει κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και προικίζεται με σημαντικές αρμοδιότητες. Με βάση το σημερινό οργανόγραμμα του υπουργείου Παιδείας το ΙΝΕΔΙΒΙΜ  θα έπρεπε να εποπτεύεται από τις δυο ΓΓ, τη Δια Βίου Μάθησης και τη ΓΓ Νεολαίας. Βασική μας παρατήρηση είναι εδώ το πρωθύστερο της κατάθεσης των ρυθμίσεων που αφορούν στη λειτουργία των δυο αυτών φορέων [ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΕΟΠΠΕΠ] πριν αποφασιστεί το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και δούμε ποιες γραμματείες μένουν και με ποιες συγκεκριμένα αρμοδιότητες. Οι τροπολογίες μας παρ’ όλα αυτά στηρίζονται στο υπάρχον καθεστώς.  Κατά τα άλλα, η παρέμβασή μας αποσκοπεί στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (προτείναμε ανοικτή προκήρυξη για τη θέση και αυξημένα προσόντα). Το ίδιο και για τον ΕΟΠΠΕΠ που πρόκυψε από τη συγχώνευση του ΕΚΕΠΙΣ και του ΕΚΕΠ.

Περισσότερα...