27-6-2014 Νίκη Φούντα: Ομιλία για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων- αιολικά πάρκα